رتبه برتر پایه دهم

رتبه برتر پایه دهم

ادامه مطالب

افتخارآفرینی دانش آموزان

دانش آموزان عزیزنازنین منقنع و زهرا فیض منش کسب رتبه های برترمسابقات اصول شهروندی در رقابت های مسابقات به شما و خانواده محترم تبریک می گوییم .

ادامه مطالب

افتخارآفرینی دانش آموزان در مسابقات علمی و فرهنگی

دانش آموز عزیز زهرا رسولی کسب مقام نفر اول مسابقات نقاشی در رقابت های استانی به شما و خانواده محترم تبریک می گوییم .

ادامه مطالب

دانش آموزان عزیز برای سفارش کتاب درسی پیش دانشگاهی به سایت www.irtextbook.comمراجعه کنند

دانش آموزان عزیز برای سفارش کتاب درسی پیش دانشگاهی به سایت www.irtextbook.comمراجعه کنند

ادامه مطالب

جلسه شورای دبیران در تاریخ 96/02/20 در ساعت 16:30 در سالن آموزشگاه برگزار گردید

جلسه شورای دبیران در تاریخ 96/02/20 در ساعت 16:30 در سالن آموزشگاه برگزار گردید

ادامه مطالب

انجمن اولیا

هوشمند سازی

کارهای علمی

خدمات مدرسه